FRILANSKONTRAKT

Valid from November 19, 2021.

§1 Uppgift

1. Frilansaren kommer att arbeta för företaget som animatör för virtuella communities. Hans/hennes uppgift är därmed att animera potentiella kunder för en intensiv och kontinuerlig användning av respektive community.

2. Operatören måste följa lagarna i landet communityn är baserad i när man svarar på meddelandena.

§2 Allmänt kontrakt genomförande

1. Frilansaren försäkrar att han/hon har tillgång till en dator och utrustad med relevant programvara för internetåtkomst. Arbetet kommer att utföras online via plattformen som tillhandahålls av tjänsteoperatörer. För att skicka och ta emot meddelanden är det därför nödvändigt att ha en aktuell anslutning till Internet. Frilansaren står för samtliga Internet-relaterade kostnader. Frilansaren har ingen rätt att få sådana kostnader återbetalas av företaget.

2. Den oberoende näringsidkaren/frilansaren är medveten om att han/hon kommer att utföra uppdrag som oberoende uppdragstagare eller entreprenör. Företaget åtar sig endast uppdrag från var och en av de tjänsteleverantörerna till den oberoende näringsskridaren/frilansaren som han/hon när som helst kan acceptera eller avböja. Företaget är därför inte ansvarigt för uppfyllandet av varje uppdrag av entreprenören eller för tillhandahållande av tjänsten. Detta gäller i synnerhet, men inte uteslutande, inom området för meddelanden och dess innehåll. Den oberoende näringsidkaren/frilansare är ensam ansvarig för de meddelanden som han/hon komponerar. Företaget har inget inflytande över de sistnämnda och tar inget ansvar för dessa.

3. Frilansaren väljer arbetsplats på egen hand.

4. Frilansaren organiserar sin arbetstid med plikttrogen diskretion, i den mån finns det inte några begränsningar eller villkor satta av företaget. Dock, så långe som frilansare har tilldelats en tjänstgöringslista, är arbetstiden bindande. Frilansaren informerar företaget så snart som möjligt om något hinder som varar en längre period (tre dagar eller mer).

5. Frilansaren har ingen rätt att erhålla tjänster från företaget som han/hon kan utföra. Därför är företaget inte skyldigt att betala frilansaren ersättning för tjänster som inte erbjudits till honom/henne.

6. Frilansaren är inte föremål för befallningar av företaget medan han/hon utför de uppgifter som han/hon är ansvarig för, han/hon har själv inte rätt att ge några befallningar till personalen på företaget.

7. För alla under entreprenörskontrakt respektive engagemang hos tredje part måste frilansaren erhålla samtycke av företaget, som inte kan nekas orättvist.

§3 Betalning / Fakturering / Skatter

1. Frilansaren kommer att betalas enligt betalnings schemat för företaget i den version som gäller vid den aktuella tidpunkten. Frilansaren är själv skyldig att se till att skatt osv. blir betalas i samband med deklaration.

2. Utbetalningar kommer att ske månadsvis. Frilansaren faktura kommer samma månad.

3. Frilansaren är endast skyldig att betala skatter och andra avgifter från sitt arbete, särskilt för skatter beroende på resultat och omsättning.

4. Frilansaren är skyldig att tillhandahålla sin egen hälso- och pensionsförsäkring.

§4 Sekretess / Exklusivitet

1. Under tillämpningen av kontraktet och även efter att ha frångått det, är frilansaren bunden till tystnadsplikt gällande alla konfidentiella frågor och processer han/hon upplever under sitt engagemang för uppdragsgivaren. Till dessa frågor avser särskilt framtida utvecklingsprojekt, kundregister, andra informationsbärare som innehåller företagshemligheter i företaget, den tekniska verksamhetens flöde liksom all information om operatörstjänster och affärsstrategier.

2. Informationsbärare i enlighet med (1) gäller särskilt den interna webbplatsen för företaget och data på denna webbplats; utbildningsdokument och andra dokument, alla ansökningar om prestanda eller stöd av avtal uppgiften enligt § 1 i detta kontrakt, som tillförs frilansaren eller som han/hon observerar samt e-post inom företaget och innehållande information.

3. Ökningen av påståenden om ytterligare skador kommer att förbli opåverkade därav.

4. Inom ramen för arbetsuppgifter som rör § 1 i detta kontrakt arbetar frilansaren uteslutande för företaget. Det exklusiva avtalet kommer att fortsätta att vara i kraft i sex månader efter uppsägningen av avtalet.

§5 Förbud mot konkurrens

1. Frilansaren är skyldig att avstå från att arbeta för någon konkurrent till företaget samt att delta i uppbyggnaden eller driften av sådan verksamhet i något direkt eller indirekt sätt för en löptid på 3 år från slutet av kontraktet.

2. Varje brott mot denna klausul kommer att resultera i ett avtal vite på 50 000 SEK (femtio tusen kronor) samt skyldigheten att kompensera alla skador/förluster för företaget.

§6 Diverse bestämmelser

1. Ändringar, tillägg och tillfälliga bestämmelser kräver skriftlig form för att vara i kraft; detta gäller även för kravet på en skriftlig form själv.

2. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltigt eller kan bli ogiltig i framtiden liksom i fallet kontraktet innehåller ett kryphål kommer giltigheten av återstående kontrakt förbli opåverkat. För att ersätta den ogiltiga bestämmelsen eller att stänga kryphål, så långt som är tillåtet enligt lag, skall en lämplig bestämmelse införas som bäst motsvarar förordningen avtalsparterna avsett eller skulle ha avsett om de hade övervägt detta.